مصطفی کمال پورتراب (تولد 28 شهریور 1303- درگذشت 2 تیر 1395)

مصطفی کمال پورتراب (تولد 28 شهریور 1303- درگذشت 2 تیر 1395)