پرویز مشکاتیان (تولد 24 اردیبهشت 1334 – درگذشت 29 شهریور 1388)

پرویز مشکاتیان (تولد 24 اردیبهشت 1334 –  درگذشت 29 شهریور 1388)