مرتضی نی داود(تولد 1279-درگذشت 2مرداد 1369)

مرتضی نی داود(تولد 1279-درگذشت 2مرداد 1369)