حشمت سنجری ( تولد 1296- درگذشت 14 دی 1372)

حشمت سنجری ( تولد 1296- درگذشت 14 دی 1372)