شهرداد روحانی ( تولد 6 خرداد 1333)

شهرداد روحانی ( تولد 6 خرداد 1333)