28 اردیبهشت در ساختمان فاطمی/

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

سه شنبه 24 ارديبهشت 1392
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی ایران،) نوبت اول، روز شنبه 28 اردیبهشت ماه در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه، مجمع عمومی عادی سالیانه (بطور فوق العاده) نوبت اول شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی  روز شنبه، 28 اردیبهشت ماه ساعت 10:30 در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

دستور جلسه این مجمع استماع گزارش بازرس تعاونی است.

صرفا حضور اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی مجاز به شرکت در این مجمع هستند.print