سخنگوی خانه موسیقی:

مدیرعامل به پرونده اعضای کانون سازندگان ساز رسیدگی می کند

دوشنبه 8 اسفند 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مدیرعامل به پرونده اعضای کانون سازندگان ساز رسیدگی می کند

داریوش پیرنیاکان گفت: با تصویب هیئت مدیره خانه موسیقی، مدیر عامل مستقیما به پرونده متقاضیان بیمه و عضویت و دیگر امور اجرایی در کانون سازندگان ساز رسیدگی می کند.

به گزارش سایت خانه، داریوش پیرنیاکان، دبیرو سخنگوی خانه موسیقی با اشاره به مشکلات و مسائل پیش آمده در هیئت مدیره کانون سازندگان ساز گفت: هیئت مدیره این کانون در ماه های اخیر تخلفاتی داشته و با هیئت مدیره اصلی خانه همکاری نکرده است و همین مسائل موجب شده است تا جلسات هیئت مدیره این کانون تشکیل نشود و مسائل مربوط به اعضای کانون سازندگان ساز معطل بماند.

وی در ادامه و با اشاره به این مشکلات افزود: هیئت مدیره خانه موسیقی در جلسه اخیر خود مدیر عامل را مکلف کرد با استفاده از نظرات مشورتی و تخصصی نسبت به ارسال پرونده اعضای کانون سازندگان ساز برای بیمه اقدام کند. 

پیرنیاکان گفت: این تصمیم بدان معنا است که خانه موسیقی نمی خواهد اعضا و بدنه کانون سازندگان ساز از مشکلاتی که هیئت مدیره کانونشان بوجود آورده اند متضرر شوند. بنابراین اعضای کانون سازندگان ساز بدانند که پرونده هایشان با مسئولیت مدیر عامل بررسی می شود.

پیرنیاکان در خصوص دلیل عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره کانون سازندگان ساز نیز گفت: متاسفانه مصوبات هیئت مدیره اصلی خانه موسیقی در مورد هیئت مدیره کانون سازندگان ساز که با توجه به اساسنامه تخلفات عدیده ای را مرتکب شده اند، اجرا نشده است و خود اعضای هیئت مدیره کانون سازندگان ساز هم می دانند تخلفاتی صورت گرفته و طی نامه های متعددی از آنها خواسته شده این مسائل را حل و فصل کنند ولی تا کنون گام مثبتی برنداشته اند.
print