نی نوازی

دوشنبه 14 دي 1394، 05:38
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

نی نوازی
ردیف عبدالله دوامی / نی: سیامک جهانگیری

اجرای ردیف عبدالله دوامی توسط نی بر اساس آوانگاری  فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

یه جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین تر از آوازنگاری استاد پایور انتقال داده شده است تمام دستگاه ها و آوازها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده اند.

نشر ماهور


print