پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)

يكشنبه 16 مهر 1396، 07:43
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)
تالیف: اردشیر بزرگ نیا

کتاب پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض) منتشر شد. در مقدمه این کتاب آمده است: ‌"سنگینی و سبکی متعادلی که در کلمات و گویش های اشعار فارسی وجود دارد، همواره نقطه عطفی در تلاقی آن با وزن های موسیقایی بوده و چون وزن های موسیقایی نیز از سنگینی و سبکی های متعادلی ایجاد می شوند، این تلافی با زیبایی های خاصی همراه است. آشنایی با وزن و بی وزنی در شعر و موسیقی و شناخت تلاقی وزن ها از جنس ادبی و ریتمیک امکان ابداع در این تلاقی هارا بوجود آورده است.

این کتاب سعی دارد خلاقیت بیشتر را در تلفیق وزن های عروضی و موسیقایی بوجود آورد."

انتشارات فرهنگ و هنرprint