یادگار عمر

دوشنبه 19 بهمن 1394، 09:20
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

یادگار عمر
30 قطعه برای تار و سه تار / استاد جلیل شهناز
نوشته و اجرا: عبدالعلی تنوری

این کتاب شامل سی قطعه از آثار و اجراهای استاد جلیل شهناز در دستگاه و آواز های شور، دشتی، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، اصفهان، شوشتری، همایون، سه گاه، چهارگاه و ماهور است که توسط عبدالعلی تنوری به نت در آمده و توسط هوشنگ ظریف ویرایش گردیده است. 

نشر نوید شیراز


print