نوای دف

چهارشنبه 8 آذر 1396، 07:00
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

نوای دف تالیف: مهرداد کریم خاوری 

این کتاب جلد سوم از مجموعه کتاب های "آئین دف نوازی"(جلد اول و دوم) است که پیشتر توسط مهرداد کریم خاوری منتشر شده. این کتاب شامل میزان های ساده و ترکیبی و لنگ است که برای دوره متوسطه تالیف گردیده و نگرش و برداشت مولف از ریتم های سقزی رقص محلی، ریتم حی یا القیوم، گریان کردی، هل گردان، مریوانی، سه جاء، ریتم عربی و میزان لنگ ترکیبی را دربرمی گیرد.

نشر نای و نی


print