آرام و بی قرار

چهارشنبه 19 مهر 1396، 12:18
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آرام و بی قرار
یادی از دکتر داریوش صفوت
به کوشش ستاره صفوت 

این کتاب یادنامه زنده یاد دکتر داریوش صفوت، موسیقیدان فرهیخته و یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران است که در دو بخش و سه ضمیمه تدوین شده است. 

بخش اول کتاب شامل سی و نه مقاله توسط شاگردان، همکاران، دوستان، صاحبنظران و خواهر و دختر کتر صفوت نوشته شده اند.  بخش دوم شامل خاطرات ایشان است که با ماموریت فرانسه در آغاز دهه چهل شمسی و تاسیس مرکز حفض و اشاعه موسیقی ایرانی در سال1347 آغاز می شود و با خاتمه کار در مرکز پایان می یابد.

اساس نامه مرکز حفظ و اشاعه، نمونه هایی از مکاتبات، قراردادها، و چند سند دیگر مربوط به این مرکز در سه ضمیمه آمده اند و پایان بخش کتاب، عکس هایی از آلبوم خانوادگی دکتر صفوت است. 

نشر ماهورprint