تمرین های روزانه برای تار

دوشنبه 14 دي 1394، 10:32
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

تمرین های روزانه برای تار
قاسم رحیم زاده

«تمرین های روزانه برای تار» در پنج جلد برای موقعیت های مختلف انگشت گذاری در تمامی دستگاه های موسیقی ایرانی تنظیم گردیده است.  جلد حاضر در دو بخش شامل تمرین های روزانه و تمرین های دوره عالی در دستگاه شور با مبنا های مختلف رایج و قابل اجرا در ساز تار طراحی شده است. 

اجرای صحیح و اصولی تمرین ها زیر نظر مربیان مجرب در تقویت هر چه بیشتر مهارت نوازنده در شناخت موقعیت های مختلف اجرای دستگاه ها با مبناهای مختلف، نحوه انتخاب درست الگوهای انگشت گذاری، مضرابی و مناطق اجرایی ساز تاثیر بسزایی خواهد داشت. 

نشر هم آوازprint