جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

ظهرامروز در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، ظهرامروز در ساختمان شماره2 تشکیل و به مسائل این کانون رسیدگی شد.


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

صبح امروز/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به مسائل مختلف این کانون...