اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

روز گذشته در مجمع عمومی/

اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

در نخستین مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی رامین صدیقی، بابک چمن آرا، غلامعلی علمشاهی، صدرالدین حسین خانی...